Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Zo Kinderopvang (versie december 2021)

Heb je inhoudelijke vragen hierover, neem dan contact op met jouw vestigingsmanager.

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Informatieverstrekking
Artikel 4 – Aanmelding
Artikel 5 – Aanbod
Artikel 6 – De Overeenkomst
Artikel 7 – Annulering
Artikel 8 – Plaatsingsgesprek
Artikel 9 – Duur en verlenging van de Overeenkomst
Artikel 10 – Einde van de overeenkomst
Artikel 11 – Toegankelijkheid
Artikel 12 – Wederzijdse verplichtingen
Artikel 13 – Verplichtingen van de Ondernemer
Artikel 14 – Verplichtingen van de Ouder
Artikel 15 – Wijzigingen van de Overeenkomst
Artikel 16 – De prijs en wijziging van de prijs
Artikel 17 – De betaling / Niet-tijdige betaling
Artikel 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Artikel 19 – Klachtenprocedure
Artikel 20 – Geschillenregeling en de wettelijke klachtenregeling voor Kinderopvang
Artikel 21 – Aanvullingen
Artikel 22 – Wijziging van deze voorwaarden

2. Aanvullende algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities en interpretaties
Artikel 2 – Wijzigingen
Artikel 3 – Beëindiging en opschorten
Artikel 4 – Betaling
Artikel 5 – Beperkende maatregelen en sluiting
Artikel 6 – Aansprakelijkheid
Artikel 7 – Veiligheid
Artikel 8 – Overige voorwaarden

Inleiding

Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Zo Kinderopvang hanteert deze voorwaarden, die voor de hele branche hetzelfde zijn. In aanvulling op deze voorwaarden heeft Zo een aantal aanvullende voorwaarden, die specifiek gelden voor ons eigen dienstenpakket.

1. Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvangsdatum: De overeengekomen datum waarop de Kinderopvang aanvangt.

Buitenschoolse opvang: Kinderopvang verzorgd door een kindercentrum voor kinderen in de leeftijd dat ze naar het basisonderwijs kunnen gaan, waarbij opvang wordt geboden voor of na de dagelijkse schooltijd, evenals gedurende vrije dagen of middagen en in de schoolvakanties.

Dagopvang: Kinderopvang verzorgd door een kindercentrum voor kinderen tot de leeftijd waarop zij het basisonderwijs volgen.

Geschillencommissie: De geschillencommissie kinderopvang.

Ingangsdatum: De datum waarop de overeenkomst is aangegaan.

Kindercentrum: Een voorziening waar kinderopvang plaatsvindt (anders dan gastouderopvang).

Kinderopvang: Het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor de kinderen begint.

Ondernemer: Natuurlijke of rechtspersoon die een kindercentrum exploiteert.

Ouder: De bloed- of aanverwant in opgaande lijn of pleegouder van het kind op wie de kinderopvang betrekking heeft.

Oudercommissie: Advies- en overlegorgaan ingesteld door de ondernemer, bestaande uit een vertegenwoordiging van ouders wiens kinderen in het kindercentrum worden opgevangen.

Overeenkomst: De overeenkomst van de kinderopvang tussen de ouder en de ondernemer.

Partijen: De ondernemer en de ouder.

Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt ook ‘elektronisch’ verstaan, tenzij de wet zich daartegen verzet.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De Overeenkomst wordt gesloten tussen de Ondernemer en de Ouder.

Artikel 3 – Informatieverstrekking

 1. Indien een Ouder interesse heeft in de mogelijke plaatsing van zijn kind in een Kindercentrum, verstrekt de Ondernemer de Ouder een informatiepakket, waarin de Ondernemer een omschrijving van de dienstverlening in het Kindercentrum verstrekt, die voldoende gedetailleerd is om de Ouder bij zijn oriëntatie op de markt in staat te stellen een nadere keus te maken tussen verschillende Kindercentra.
 2. Het informatiepakket wordt Schriftelijk verstrekt en bevat ten minste de elementen genoemd in bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden, dan wel een verwijzing naar de plaats waar de stukken ter inzage liggen.
 3. Na kennisname van het informatiepakket heeft de Ouder de mogelijkheid zich aan te melden bij de Ondernemer als geïnteresseerde voor Kinderopvang.

Artikel 4 – Aanmelding

 1. De Ouder meldt zich via een inschrijfformulier aan bij de Ondernemer als geïnteresseerde voor Dagopvang of Buitenschoolse opvang voor zijn kind(eren) voor een bepaalde tijdsduur.
 2. Op het inschrijfformulier geeft de Ouder aan of hij ermee instemt dat het in artikel 5 bedoelde aanbod en/of de Algemene Voorwaarden eventueel elektronisch aan hem worden verstrekt.
 3. De Ondernemer bevestigt Schriftelijk de ontvangst van de aanmelding.
 4. Op de aanmelding zijn de inschrijfvoorwaarden van de Ondernemer van toepassing.
 5. De aanmelding verplicht noch de Ouder noch de Ondernemer tot het aangaan van een Overeenkomst. De aanmelding moet slechts worden gezien als het verzoek van de Ouder aan de Ondernemer om een aanbod te doen met betrekking tot een overeenkomst tot het verlenen van Kinderopvang.
 6. Na ontvangst van de aanmelding kan de Ondernemer de Ouder direct een aanbod doen. Het is ook mogelijk dat de Ondernemer de Ouder op een wachtlijst plaatst.
 7. Bij plaatsing op een wachtlijst stelt de Ondernemer de Ouder hiervan Schriftelijk in kennis. Zodra een Ouder in verband met zijn rang op de wachtlijst daarvoor in aanmerking komt, zal de Ondernemer de Ouder alsnog een aanbod als bedoeld in artikel 5 doen.

Artikel 5 – Aanbod

 1. Naar aanleiding van de aanmelding kan de Ondernemer de Ouder een aanbod doen.
 2. Het aanbod bevat gegevens over de Ondernemer, een omschrijving van zijn dienstverlening, alle elementen genoemd in bijlage 1 bij de Algemene Voorwaarden, dan wel een verwijzing naar de plaats waar de stukken ter inzage liggen, alsmede:- de ( vermoedelijke ) naam en ( vermoedelijke) geboortedatum van het
  kind;
  – de beschikbare Aanvangsdatum;
  – de beschikbare opvangsoort en de beschikbare locatie;
  – de aangeboden handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg, mits de Ouder daarom bij aanmelding heeft verzocht en de Ondernemer beschikt over de mogelijkheden daartoe;
  – de prijs behorende bij het aanbod;
  – de wijze van betaling en eventuele meerkosten van afwijkende betalingswijzen;
  – de annuleringsvoorwaarden, waaronder de annuleringskosten;
  – de looptijd van de Overeenkomst;
  – de geldende opzegtermijnen;
  – de reactietermijn met betrekking tot het aanbod;
  – een verwijzing naar de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden;
  – een dagtekening.
 3. Het aanbod vindt Schriftelijk plaats en gaat vergezeld van de Algemene Voorwaarden.
 4. Het aanbod, voor aanvaarding waarvan de Ondernemer de Ouder een redelijk termijn stelt, is gedurende de reactietermijn onherroepelijk. Indien de reactietermijn is verstreken vervalt het aanbod.

Artikel 6 – De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Ouder van het door de Ondernemer gedane aanbod.
 2. De Ouder aanvaardt het aanbod Schriftelijk. De datum waarop de aanvaarding door de Ondernemer is ontvangen, is de Ingangsdatum van de Overeenkomst.
 3. De ondernemer bevestigt de ontvangst van de aanvaarding Schriftelijk.
 4. Binnen het kader van de overeenkomst komt de ondernemer de vrijheid toe de Kinderopvang naar eigen inzicht in te vullen.

Artikel 7 – Annulering

 1. De Ouder heeft het recht de Overeenkomst te annuleren vanaf de Ingangsdatum tot de Aanvangsdatum.
 2. De Ouder is voor annulering kosten verschuldigd.
 3. De hoogte van de annuleringskosten bedraagt nooit meer dan de verschuldigde betaling over de voor de Ouder geldende opzegtermijn als bedoeld in artikel 10 lid 4 sub a.

Artikel 8 – Plaatsingsgesprek

 1. De Ondernemer nodigt de Ouder tijdig voor de Aanvangsdatum uit voor een gesprek.
 2. In dit gesprek komt het volgende aan de orde:
  a. De voor de Kinderopvang benodigde specifieke gegevens van de Ouder en zijn kind; waaronder de benodigde Burger Service Nummer(s).
  b. De aanvang en duur van de wenperiode;
  c. De algemene of tijdelijke aandachtspunten en bijzonderheden voor de specifieke opvang van het kind (dagritme, voeding, ziekte, medicatie, ontwikkeling en dergelijke);
  d. De individuele wensen van de Ouder en dat daarmee rekening gehouden wordt voor zover dit redelijk mogelijk is;
  e. De wijze van communicatie;
  f. Het maken van uitstapjes;
  g. Het maken van foto’s en/of video’s van het kind;
  h. De wettelijke aansprakelijkheid van de Ouder voor schade veroorzaakt door zijn kind. En daarnaast, in geval van Buitenschoolse opvang:
  i. De elementen genoemd in bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden, onder 5 sub h.
 3. De Ondernemer bevestigt de tijdens het plaatsingsgesprek gemaakte afspraken Schriftelijk aan de Ouder.

Artikel 9 – Duur en verlenging van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de maximale termijn van het overeengekomen type Kinderopvang.
 2. De maximale termijn voor Dagopvang duurt tot de leeftijd waarop het kind basisonderwijs volgt.
 3. De maximale termijn voor Buitenschoolse opvang duurt van de leeftijd dat het kind basisonderwijs kan volgen, tot de dag waarop het voortgezet onderwijs voor het kind begint.
 4. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kunnen Partijen een kortere duur overeenkomen van maximaal één jaar.
 5. Na afloop van de Overeenkomst die conform lid 4 is aangegaan voor een kortere duur dan de maximale termijn, kunnen Partijen de Overeenkomst verlengen. Verlenging vindt niet stilzwijgend plaats.
 6. Een verlenging van de Overeenkomst wordt Schriftelijk overeengekomen.

Artikel 10 – Einde van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de in de Overeenkomst opgenomen termijn.
 2. Daarnaast eindigt de Overeenkomst door (tussentijdse) opzegging door één van partijen.
 3. De Ondernemer is slechts bevoegd de Overeenkomst op te zeggen op grond van een zwaarwegende reden. Als zwaarwegende redenen worden in ieder geval aangemerkt:
  a. De situatie dat de Ouder gedurende één maand in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting;
  b. Voortduring van situaties als genoemd in artikel 11 lid 2 sub a en c;
  c. De situatie genoemd in artikel 11 lid 2 sub b;
  d. De omstandigheid dat de Ondernemer vanwege een niet aan hem toerekenbare oorzaak langdurig of blijvend niet meer in staat is de Overeenkomst uit te voeren;
  e. Een bedrijfseconomische noodzaak die de continuïteit van de locatie waar het kind is geplaatst in gevaar brengt.
 4. Opzegging vindt plaats door middel van een aan de andere Partij gerichte gemotiveerde Schriftelijke verklaring en
  a. met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, in geval van opzegging door de Ouder;
  b. met inachtneming van een redelijke termijn, welke minimaal één maand bedraagt, in geval van opzegging door de Ondernemer;
  c. met onmiddellijke ingang in geval van opzegging door de Ondernemer op grond van artikel 10 lid 3 onder a.
 5. Gedurende de opzegtermijn duurt de betalingsverplichting van de Ouder voort. De opzegtermijn gaat in op de datum waarop de Ouder of de Ondernemer de verklaring van opzegging heeft ontvangen. De verklaring wordt geacht te zijn ontvangen op de datum van het poststempel op de enveloppe van de opzeggingsbrief, op de datum van de e-mail waarmee de verklaring is verstuurd of op de datum waarop de elektronische verklaring is verstuurd, tenzij in de verklaring een latere datum is genoemd.
 6. Anders dan door het verstrijken van de overeengekomen termijn en anders dan door opzegging, eindigt de Overeenkomst met onmiddellijke ingang in geval van overlijden van het kind.

Artikel 11 – Toegankelijkheid

 1. De locatie waar het kind is geplaatst, is in beginsel toegankelijk voor het kind zolang hierover overeenstemming bestaat tussen Ondernemer en Ouder.
 2. De Ondernemer heeft het recht het kind en/of de Ouder de toegang tot de locatie te weigeren voor de duur van de periode dat een normale opvang van het kind redelijkerwijs niet van de Ondernemer mag worden verwacht en het kind niet op de gebruikelijke wijze kan worden opgevangen. Bijvoorbeeld omdat:
  a. Het kind door ziekte of anderszins extra verzorgingsbehoeftig is;
  b. Het kind en/of de Ouder een risico of bedreiging vormt voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid of veiligheid van anderen, na te zijn gewaarschuwd, tenzij een waarschuwing redelijkerwijs niet van de Ondernemer mag worden verwacht;
  c. De opvang van het kind een normale opvang van de andere kinderen onevenredig verzwaart of belemmert.
 3. Ingeval de Ondernemer het kind en/of de Ouder de toegang tot de locatie weigert, treedt de Ondernemer met de Ouder in overleg om te zoeken naar een voor alle Partijen acceptabele oplossing voor de situatie.
 4. Indien de Ouder het niet eens is met de beslissing van artikel 11 lid 2 om toegang te weigeren en het overleg met de Ondernemer niet tot een oplossing heeft geleid, kan hij deze beslissing aan de Geschillencommissie voorleggen met het verzoek het geschil volgens de verkorte procedure als bedoeld in het Reglement van de geschillencommissie Kinderopvang te behandelen.
 5. Tijdens de verkorte procedure mag de Ondernemer de plaats niet opzeggen.

Artikel 12 – Wederzijdse verplichtingen

 1. Partijen dragen samen zorg voor een adequate informatie-uitwisseling over het kind.
 2. Partijen dragen de verantwoordelijkheid voor het kind op de volgende wijze aan elkaar over:
  a. Bij Dagopvang: de Ouder is bij het brengen verantwoordelijk voor het kind en de Ondernemer bij het ophalen, tot het moment dat partijen er redelijkerwijs van uit mogen gaan dat de overdracht van verantwoordelijkheid daadwerkelijk heeft plaats gevonden.
  b. Bij Buitenschoolse opvang: de wijze waarop het kind naar de Buitenschoolse opvang komt en deze verlaat, bepaalt de overgang van verantwoordelijkheid voor het kind. Partijen maken hierover Schriftelijk afspraken.

Artikel 13 – Verplichtingen van de Ondernemer

 1. De Ondernemer is op grond van de Overeenkomst gehouden om Kinderopvang te leveren onder de overeengekomen voorwaarden.
 2. De ondernemer staat er voor in dat:
  a. De Kinderopvang die onder zijn verantwoordelijkheid plaatsvindt:
  overeenstemt met de geldende wet- en regelgeving;
  verricht wordt overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal;
  b. Een Kindercentrum dat onder zijn verantwoordelijkheid valt, geschikt is voor een verantwoorde opvang van kinderen, zowel wat betreft personele als materiële voorzieningen. Een nadere regeling van de wijze waarop de Ondernemer voldoet aan zijn verplichtingen genoemd in artikel 13 lid 1 is vastgelegd in bijlage 1. Deze bijlage maakt integraal onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden.
 3. De Ondernemer houdt rekening met de individuele wensen van de Ouder voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 14 – Verplichtingen van de Ouder

 1. De Ouder meldt bijzonderheden van medische aard of in de ontwikkeling van het kind reeds bij de aanmelding.
 2. De Ouder draagt zorg dat de Ondernemer beschikt over alle gegevens die van belang zijn voor de bereikbaarheid van de Ouder.
 3. De Ouder houdt zich aan de regels die binnen het Kindercentrum gelden.
 4. De Ouder onthoudt zich van enige gedraging die de uitvoering van de Overeenkomst van de zijde van de Ondernemer verzwaart en draagt zorg dat zijn kind zich hiervan ook onthoudt.
 5. De Ouder brengt en haalt het kind op tijd en draagt zorg voor de nakoming van deze verplichting door anderen die het kind namens hem brengen en halen.
 6. De Ondernemer legt de bevoegdheid van anderen dan de Ouders om het kind van de Kinderopvang te halen schriftelijk vast indien de Ouder daarom verzoekt.
 7. De Ouder betaalt de Ondernemer conform de daarover gemaakte afspraken en binnen de betalingstermijn, althans draagt hiervoor de verantwoordelijkheid.

Artikel 15 – Wijzigingen van de Overeenkomst

 1. De Ondernemer heeft het recht om de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen op grond van zwaarwegende redenen. Zwaarwegende redenen zijn in ieder geval wijziging van wet- en regelgeving dan wel bedrijfseconomische omstandigheden die de continuïteit van de locatie waar het kind is geplaatst in gevaar brengen.
 2. Wijzigingen van de Overeenkomst kondigt de ondernemer tijdig van te voren aan, met een termijn die minimaal één maand bedraagt.
 3. In het geval dat de wijziging van de Overeenkomst leidt tot een wezenlijke wijziging van de te verlenen Kinderopvang, dan heeft de Ouder de bevoegdheid om de Overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de wijziging in werking treedt.

Artikel 16 – De prijs en wijziging van de prijs

 1. De prijs die de Ouder voor de Kinderopvang moet betalen wordt vooraf overeengekomen.
 2. De Ondernemer is bevoegd om de overeengekomen prijs na drie maanden na de Ingangsdatum aan te passen, waaronder te verhogen. De Ondernemer kondigt een dergelijke prijswijzigingen van te voren aan. De prijswijziging gaat niet eerder in dan één kalendermaand, vermeerderd met één week na de aankondiging.

Artikel 17 – De betaling / Niet-tijdige betaling

 1. De Ouder betaalt op basis van een Schriftelijke factuur en uiterlijk op de factuur vermelde betalingsdatum. Een eventueel beroep op een gestelde borg staat gelijk aan een betaling. De factuur wordt kosteloos verstrekt.
 2. Indien een Ouder betaalt aan een door de Ondernemer aangewezen derde geldt dit voor de Ouder als bevrijdende betaling. De aanwijzing door de Ouder van een derde die voor het doen van betalingen dient zorg te dragen, staat niet aan de aansprakelijkheid van de Ouder voor (tijdige) betaling in de weg. Een eventuele betaling door een derde voor de Ouder geldt wel als een bevrijdende betaling door die Ouder.
 3. Bij gebreke van volledige en tijdige betaling is de Ouder van rechtswege in verzuim.
 4. De Ondernemer zendt na het verstrijken van de betalingsdatum een Schriftelijke betalingsherinnering en geeft de Ouder de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Verder waarschuwt de Ondernemer de Ouder in deze betalingsherinnering voor de opzeggingsbevoegdheid van de Ondernemer op grond van 10 lid 3 sub a. Deze betalingsherinnering moet minimaal 14 dagen vóór de datum waarop die bevoegdheid ontstaat zijn verzonden.
 5. Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, brengt de ondernemer rente in rekening vanaf het verstrijken van de in de factuur genoemde uiterste betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 6. Door de Ondernemer gemaakte buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld van de Ouder af te dwingen, kunnen aan de Ouder in rekening worden gebracht. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten is onderworpen aan wettelijke grenzen.
 7. Een gedane betaling strekt in de eerste plaats ter voldoening van de verschuldigde kosten en rente en vervolgens ter voldoening van de oudst openstaande schulden.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst.
 2. De bevoegde Nederlandse rechter is bevoegd te oordelen over de Overeenkomst, niet tegenstaande de bevoegdheid van de Geschillencommissie, zoals bedoeld in artikel 20 om van een in dat artikel genoemd geschil kennis te nemen.

Artikel 19 – Klachtenprocedure

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten Schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer. De Ouder moet de klacht indienen binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek in prestatie heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken, waarbij een klacht binnen een termijn van twee maanden na ontdekking tijdig is.
 2. De Ondernemer behandelt de klacht overeenkomstig haar interne klachtenprocedure. Bij het opstellen of wijzigen van deze procedure heeft de Oudercommissie adviesrecht conform het bepaalde in de Wet Kinderopvang.
 3. Indien de klacht niet in der minne kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 20.

Artikel 20 – Geschillenregeling en de wettelijke klachtenregeling voor Kinderopvang

 1. Geschillen tussen Ouder en Ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst kunnen zowel door de Ouder als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag, (www.degeschillencommissie.nl).
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Ouder zijn klacht eerst bij de Ondernemer heeft ingediend.
 3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de Ouder de klacht bij de Ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Geschillencommissie te bepalen vorm bij deze commissie aanhangig worden gemaakt.
 4. Wanneer de Ouder een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de Ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de Ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de Ouder Schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. De beslissingen van de Geschillencommissie
  geschieden bij wege van bindend advies.
 6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Artikel 21 – Aanvullingen

Individuele aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, moeten Schriftelijk tussen de Ondernemer en de Ouder overeengekomen worden.

Artikel 22 – Wijziging van deze voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door Brancheorganisatie Kinderopvang. Brancheorganisatie Kinderopvang kan haar algemene Voorwaarden voor kinderopvang wijzigen en herzien.
 2. De Ondernemer is gerechtigd om de Overeenkomst in die zin eenzijdig te wijzigen, dat daarop de meest recente versie van de door de Brancheorganisatie Kinderopvang vastgestelde Algemene Voorwaarden Kinderopvang van toepassing worden verklaard. De Ouder verklaart zich door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden met een dergelijke wijziging akkoord.
 3. De Ondernemer informeert de Ouder Schriftelijk over een wijziging van de Algemene Voorwaarden.
 4. De wijzigingen treden 1 maand en één week na deze kennisgeving, of op een latere datum als dit in de kennisgeving vermeld is, in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die dan wordt toegepast.
 5. In het geval dat de wijziging van de Algemene Voorwaarden leidt tot een wezenlijke wijziging van de Overeenkomst dan heeft de Ouder de bevoegdheid om tot de dag waarop de wijzigingen in werking treden de Overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de wijziging in werking treedt.

Bijlage 1

Nadere regeling van de verplichtingen van de ondernemer uit artikel 13 van de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang – Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2016. De Ondernemer voldoet aan zijn verplichtingen genoemd in artikel 13 lid 2 door er onder meer voor zorg te dragen dat de onderneming beschikt over:

 1. Een pedagogisch beleidsplan dat de kenmerkende wijze van omgang met kinderen en hun ouders omschrijft;
 2. Reglementen/stukken die het beleid weergeven met betrekking tot hygiëne, veiligheid, kindermishandeling, medisch handelen, ziekte en privacy;
 3. Een reglement dat het functioneren van de Oudercommissie regelt;
 4. Een reglement dat de klachtenprocedure regelt;
 5. Een overzicht van, dan wel informatie over, de volgende elementen van de kinderopvang:
  a. soort opvang, mogelijkheden voor flexibele opvang en eventuele extra diensten;
  b. informatie aangaande de groep, de getalsverhouding tussen groepsleiding en het aantal kinderen per leeftijdscategorie, en de beschikbare ruimte;
  c. informatie-uitwisseling, vorm en frequentie, waaronder het aantal oudergesprekken dat in principe per jaar plaatsvindt;
  d. de te verstrekken voeding;
  e. mogelijkheden voor het maken van specifieke afspraken over ontwikkeling, verzorging en voeding;
  f. openingstijden en -dagen en eventueel verplichte minimumafname;
  g. de tijden waarop de kinderen worden ontvangen en de opvang verlaten;
  h. in geval van Buitenschoolse opvang:
  –  de mogelijkheden tot het deelnemen aan externe activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van sport of muziek.
  – de mogelijkheden voor overbrugging van de afstand tussen school en Kindercentrum of school en externe activiteit, zoals de wijze van vervoer, al dan niet onder begeleiding.
  – de mogelijkheden voor overbrugging van de afstand tussen Kindercentrum en thuis, of externe activiteit en thuis, zoals het al dan niet zelfstandig naar huis gaan.
  – de opvang tijdens vakantiedagen en extra vrije dagen van de school.
  i. de plaatsingsprocedure;
  j. de aard en omvang van de wenperiode;
  k. een eventueel reglement waarin de huisregels van het Kindercentrum zijn vastgelegd;
  l. de geldende prijs;
  m. de wijze van betaling en eventuele meerkosten bij afwijkende betalingswijzen;
  n. de annuleringsvoorwaarden, waaronder de annuleringskosten;
  o. de inschrijfvoorwaarden, waaronder de inschrijfkosten;
  p. de geldende opzegtermijnen.

Bijlage 2. Aanvullende algemene voorwaarden Zo Kinderopvang

In deze bijlage zijn de algemene voorwaarden voor Zo Kinderopvang opgenomen (de “Aanvullende Algemene Voorwaarden”). Deze gelden in aanvulling op de meest recente versie van de “Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse Opvang” van de Brancheorganisatie Kinderopvang (de “Branchevoorwaarden”).

In deze Aanvullende Algemene Voorwaarden hebben woorden die met een hoofdletter zijn geschreven dezelfde betekenis/definitie die daaraan is toegekend in de Branchevoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

In geval van onduidelijkheid of strijdigheid tussen deze Aanvullende Voorwaarden en de Branchevoorwaarden prevaleren deze Aanvullende Voorwaarden.

De Branchevoorwaarden en de Aanvullende Algemene Voorwaarden worden gezamenlijk ook aangeduid als de “Algemene Voorwaarden”. Deze Algemene Voorwaarden zijn een integraal onderdeel van de Overeenkomst tussen de Ouder en de Onderneming.

1.         Definities & Interpretatie

1.1             Waar in deze Aanvullende Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst wordt gesproken over de “Onderneming” wordt hetzelfde bedoeld als de “Ondernemer” in de Branchevoorwaarden.

1.2             In deze Aanvullende Voorwaarden zullen de zinsnedes “waaronder”, “inclusief” en “ondermeer” respectievelijk betekenen “waaronder maar niet beperkt tot”, “inclusief maar niet beperkt tot” en “ondermeer maar niet beperkt tot”.

1.3        Het begrip “ouder” in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst refereert ook aan de verzorger, pleegouder of wettelijke vertegenwoordiger met gezag voet het kind en bevoegdheid om een overeenkomst voor kinderopvang van het kind aan te gaan.

2.         Wijzigingen

2.1             De Onderneming heeft ook zonder zwaarwegende redenen in de zin van artikel 15 van de Branchevoorwaarden het recht om de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, mits dit gebeurt in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving van dwingend recht. De volgende afspraken gelden ten aanzien van een voorgenomen wijziging:

2.1.1            De Onderneming zal de voorgenomen wijziging minimaal 1 maand van tevoren aan de Ouder communiceren en in het geval van prijswijzigingen minimaal 1 maand en 1 week van tevoren conform artikel 16 van de Branchevoorwaarden;

2.1.2            Indien de wijziging ertoe zal leiden dat de Onderneming een prestatie verschaft die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt in de zin van artikel 6:237 Burgerlijk Wetboek, dan heeft de Ouder het recht om de Overeenkomst te ontbinden met ingang van de datum waarop de wijziging van kracht wordt. De Ouder dient haar wens om te ontbinden schriftelijk aan de Onderneming te communiceren binnen 1 maand nadat de voorgenomen wijziging door de Onderneming was aangekondigd (of binnen 1 maand en 1 week in geval van een prijswijziging).

2.2             De Onderneming is niet verplicht om akkoord te gaan met door de Ouder gewenste wijzigingen in de Overeenkomst en is uitsluitend aan dergelijke wijzigingen gebonden indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger zijn geaccepteerd.

2.3             Indien een Overeenkomst voor een periode korter dan 52 weken (de “Looptijd”) tussentijds door de Ouder wordt opgezegd, heeft de Onderneming het recht om de vergoeding die de Ouder moet betalen met terugwerkende kracht zodanig te her berekenen en verhogen dat er over de relevante Looptijd in totaal hetzelfde bedrag is betaald als dat er zou zijn betaald als de Overeenkomst tegen het einde van de Looptijd was geëindigd (en niet tussentijds was opgezegd). De Ouder dient dan het verschil na ontvangst van de relevante factuur aan de Ondernemer te voldoen.

2.4             Op de website of via de andere informatiekanalen van de Onderneming wordt de termijn vermeld waarbinnen aanvragen voor Kinderopvang (waaronder voor reguliere dagen, extra dagen, ruildagen etc.) kosteloos kunnen worden geannuleerd.

2.5             De Onderneming heeft het recht om de opvanglocatie te wijzigen of samen te voegen met een andere opvanglocatie tijdens vakanties en/of studiedagen van school.

2.6             Indien de Ouder de Overeenkomst meer dan vier keer in een periode van 12 maanden wijzigt, dan is de Ouder voor iedere wijziging na de vierde wijziging een bedrag van  € 25,-  per kind als administratiekosten aan de Onderneming verschuldigd. De Onderneming heeft het recht om dit bedrag jaarlijks te verhogen in overeenstemming met de CPI prijsindex alle huishoudens.

3.        Beëindiging & opschorten

3.1             In aanvulling op hetgeen in de Branchevoorwaarden is opgenomen, heeft de Onderneming het recht om haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten (waaronder het recht om de Ouder en/of het kind toegang te ontzeggen) of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen als een of meer van de volgende omstandigheden zich voordoen:

3.1.1            de Ouder schiet tekort in een of meer verplichtingen die uit de Overeenkomst (inclusief de Algemene Voorwaarden) voortvloeien en dat tekortschieten is niet binnen 14 kalenderdagen (en in geval van een betalingsverplichting 1 maand) na een schriftelijk verzoek daartoe volledig hersteld; of

3.1.2            de relatie tussen enerzijds de Ouder of het kind en anderzijds de Onderneming of haar personeelsleden is naar het redelijk oordeel van de Onderneming dusdanig verstoord, dat er in redelijkheid niet van de Onderneming kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst voortzet (waaronder de situatie dat een Ouder het kind regelmatig te laat brengt of ophaalt);

3.1.3            een of beide Ouder(s) of verzorger(s) verliest/verliezen het gezag over het kind;

3.1.4            de Onderneming is gedurende 1 maand of langer niet in staat om te voldoen aan haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst door omstandigheden die haar niet zijn toe te rekenen (bijvoorbeeld een (gedeeltelijke) sluiting van de Kinderopvang vestiging of beperking van de activiteiten van de Onderneming in verband met wet- en regelgeving, maatregelen, voorschriften of aanbevelingen gericht op de bescherming of bevordering van de veiligheid of volksgezondheid, waaronder in verband met COVID-19);

3.1.5            als er minder gebruik wordt gemaakt van de Kinderopvang dan tussen Partijen is afgesproken, onverminderd de verplichting van de Ouder om totdat de Overeenkomst is geëindigd altijd minimaal te betalen voor het afgesproken (minimum)aantal dagdelen ongeacht of er daadwerkelijk van die dagen gebruik wordt gemaakt (flexibele opvang uitgezonderd); of

3.1.6            er wordt een besluit genomen tot ontbinding van de Onderneming, er wordt een verzoek tot faillissement van de Onderneming ingediend of er wordt surseance van betaling aan de Onderneming verleend.

Als de Onderneming gebruik maakt van haar rechten op grond van dit artikel 3.1 dan leidt dit niet tot enige betalingsverplichting aan de Ouder (geen restitutieverplichting en geen verplichting om enige schade of kosten te vergoeden).

3.2             Als de Onderneming haar verplichtingen op grond van artikel 3.1 opschort dan blijft de Ouder tijdens de opschorting verplicht om te voldoen aan alle betalingsverplichtingen op grond van de Overeenkomst tot het moment dat de Overeenkomst in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden eindigt (door opzegging of anderszins).

3.3             Als de Onderneming op grond van artikel 3.1.1 de Overeenkomst opzegt, dan moet de Ouder een opzegvergoeding gelijk aan de betalingsverplichtingen voor 1 maand opvang aan de Onderneming voldoen (in aanvulling op de reguliere betalingsverplichtingen van de Ouder tot de datum waarop de Overeenkomst eindigt) (flexibele opvang uitgezonderd).

3.4             Als de Ouder de Overeenkomst vóór de Aanvangsdatum annuleert/opzegt, dan is zij de volgende annuleringskosten aan de Onderneming verschuldigd. De Onderneming heeft het recht om dit bedrag jaarlijks te verhogen in overeenstemming met de CPI prijsindex alle huishoudens:

3.4.1            Annulering meer dan 3 maanden voor de aanvangsdatum – geen annuleringskosten;

3.4.2            Annulering tussen 1 en 3 maanden voor de Aanvangsdatum – € 50,-;

3.4.3            Annulering minder dan 1 maand voor de Aanvangsdatum – een bedrag gelijk aan de overeengekomen kosten voor 1 maand Kinderopvang.

4.         Betaling

4.1             De Onderneming hanteert een vaste prijs per dagdeel voor de Kinderopvang. Dit betekent dat ook als de beschikbaar gestelde kindplaats geheel of gedeeltelijk niet wordt benut, de Ouder het gehele bedrag aan de Onderneming verschuldigd blijft.

4.2             Alle betalingen van de Ouder dienen bij vooruitbetaling in Euro plaats te vinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4.3             De Ouder dient de Onderneming schriftelijk te machtigen voor het doorlopend automatisch incasseren van de verschuldigde bedragen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. De Onderneming geeft bij het verzoek tot automatisch incasso aan op welke moment de verschuldigde bedragen van de door Ouder aangegeven bank- of girorekening zullen worden afgeschreven.

4.4             Indien partijen afspreken dat er geen automatisch incasso plaatsvindt, zal de Ouder telkens voor de afgesproken periode een factuur van de Onderneming ontvangen. Betaling van deze factuur geschiedt binnen de afgesproken termijn.

4.5             De Ouder is niet gerechtigd om enige vordering die zij op de Onderneming heeft of meent te hebben (of enig ander bedrag) te verrekenen met of in mindering te brengen op enige betalingsverplichting die de Ouder jegens de Onderneming heeft.

5.         Beperkende maatregelen & sluiting

5.1             De Onderneming kan ter bescherming van de veiligheid en gezondheid (waaronder ter voorkoming van het verspreiden van virussen of ziektes zoals COVID-19), redelijke (voorzorgs)maatregelen en voorschriften opleggen waaraan de Ouders en kinderen zich moeten houden. Een maatregel of voorschrift geldt in ieder geval als redelijk indien deze door de (semi-)overheid (waaronder het RIVM) wordt aanbevolen of verplicht gesteld (waaronder in adviezen, protocollen en toepasselijke wet- en regelgeving). Deze maatregelen kunnen onder meer bestaan uit (niet limitatief) het invoeren van beperkingen aan het maximumaantal personen dat tegelijkertijd in (een gedeelte van) het pand/de Kinderopvanglocatie van de Onderneming aanwezig mag zijn, het wijzigen van de afgesproken opvangdagen en/of het verkorten van de opvangtijden/dagdelen (waaronder het werken met tijdsblokken). Deze (voorzorgs)maatregelen en voorschriften worden schriftelijk aan de Ouder gecommuniceerd (bijvoorbeeld per email) en geven de Ouder – mits redelijk – geen recht op (gehele, gedeeltelijke of temporele) ontbinding, beëindiging of aanpassing van de Overeenkomst, opschorting van betalingsverplichtingen of restitutie van enig bedrag.

5.2             Indien de Onderneming haar Kinderopvang vestiging/locatie tijdelijk sluit om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving,  voorschriften of aanbevelingen van de (semi-)overheid (waaronder het RIVM) die zien op het beschermen van de veiligheid of (volks)gezondheid (bijvoorbeeld ter voorkoming van het verspreiden van ziektes of virussen zoal COVID-19), dan heeft de Onderneming het recht om de afgesproken betalingsverplichtingen tijdens de sluiting bij de Ouder te blijven incasseren gedurende maximaal 3 maanden. De Onderneming zal voor de verplichting tot doorbetaling tijdens sluiting een redelijke compensatie aan de Ouders bieden (in geld, natura of anderszins) voorzover verplicht op grond van toepasselijke wet- en regelgeving van dwingend recht of indien de Onderneming dit redelijk vindt.

6.        Aansprakelijkheid

6.1             De Onderneming is niet aansprakelijk voor (schade door) ongevallen, lichamelijk of geestelijk letsel, ziektes of gezondheidsklachten (waaronder het oplopen van virussen) als gevolg van het betreden van het pand/de Kinderopvanglocatie of het gebruiken van de diensten of faciliteiten van de Onderneming, tenzij deze zijn veroorzaakt doordat de Onderneming niet de voorzorgsmaatregelen heeft getroffen die op grond van toepasselijke wet- en regelgeving van dwingend recht verplicht zijn.

6.2             De totale maximumaansprakelijkheid van de Onderneming in verband met de Overeenkomst en de Kinderopvang is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van de Onderneming daadwerkelijk uitkeert voor de omstandigheden die tot de relevante aansprakelijkheid hebben geleid. Echter, indien de aansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook niets uitkeert (waaronder de afwezigheid van een (relevante) aansprakelijkheidsverzekering), dan is de maximale aansprakelijkheid van de Onderneming in totaal beperkt tot het bedrag dat de Ouder gedurende de voorgaande zes (6) maanden daadwerkelijk aan de Onderneming heeft betaald voor de Kinderopvang van het relevante kind.

6.3             De Onderneming is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van zaken (waaronder speelgoed en kleding) van het kind of de Ouder.

6.4             De Onderneming is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade (waaronder niet aansprakelijk voor gederfde inkomsten of winst of gemiste kans of besparingen).

6.5             De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid hierboven in de artikelen 6.1 tot en met 6.4 zijn niet van toepassing in het geval van eigen opzet of bewuste roekeloosheid van de Onderneming.

6.6             De Ouder is verplicht om voor het kind een WA-verzekering met een toereikende dekking af te sluiten en gedurende de looptijd van deze Overeenkomst in stand te houden.

6.7             De Ouder is gehouden de Onderneming schadeloos te stellen voor- en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen de Onderneming instellen terzake van schade ontstaan door het namens de Ouder in opvang gegeven kind.

7.         Veiligheid

7.1             De Ouder en het kind zullen bij het gebruiken van de Kinderopvang en diensten van de Onderneming handelen in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving en de maatregelen, voorschriften en aanbevelingen van de (semi-)overheid (waaronder het RIVM) die erop zijn gericht om de veiligheid en/of volksgezondheid te beschermen of bevorderen (waaronder met betrekking tot COVID-19).

7.2             Indien dit door de (semi-)overheid verplicht wordt gesteld of naar het oordeel van de Onderneming redelijkerwijs noodzakelijk is (bijvoorbeeld ter bescherming van de gezondheid van medewerkers en kinderen), kan de Onderneming vaccinatie/inenting van het kind (conform het Rijksvaccinatieschema of anderszins) als voorwaarde stellen voor toegang tot de opvanglocatie voorzover dit is toegestaan op grond van toepasselijke wet- en regelgeving.

8.         Overige voorwaarden

8.1             De communicatie tussen de Onderneming en de Ouders vindt plaats via de door de Onderneming voorgeschreven communicatiekanalen, hetgeen ook per onderwerp kan verschillen.

8.2             Het privacyreglement van de Onderneming is op haar website te raadplegen. Door ondertekening van het inschrijfformulier of de Overeenkomst wordt door de Ouder akkoord gegaan met de inhoud van het privacyreglement.

8.3             De Overeenkomst wordt aangegaan met een van de Ouders van het kind (de “Contractouder”). De Onderneming gaat behoudens tegenbewijs ervan uit dat beide Ouders (voorzover aanwezig) ouderlijk gezag over het kind hebben en dat de Contractouder beide Ouders vertegenwoordigt bij het aangaan, de wijziging, de beëindiging en de uitvoering van de Overeenkomst inclusief alle communicatie daarover. De Contractouder zorgt ervoor dat alle belangrijke aspecten en beslissingen ten aanzien van de Overeenkomst en de Kinderopvang vooraf met de andere Ouder zijn afgestemd. De Onderneming is gerechtigd alle informatie over het kind aan beide Ouders te verstrekken, tenzij is bewezen dat een van de Ouders geen ouderlijk gezag over het kind heeft en de Ouder met gezag uitdrukkelijk schriftelijk heeft verzocht om niet alle informatie over het kind met de Ouder zonder gezag te delen. Indien blijkt dat een Ouder geen ouderlijk gezag over het kind heeft, dan heeft die Ouder op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving nog steeds recht op het ontvangen van “belangrijke feiten en informatie die de persoon van het kind of diens verzorging en opvoeding betreft”. De Ondernemer blijft gerechtigd om dergelijke informatie over het kind aan de Ouder zonder gezag te verschaffen. Beide Ouders zijn hoofdelijk verbonden/aansprakelijk voor de betalingsverplichtingen op grond van de Overeenkomst.