Pedagogisch blog – Week tegen Kindermishandeling

Nieuws
22 november 2023

Week tegen Kindermishandeling

Van 20 november tot 30 november is het de Week tegen Kindermishandeling.

Een belangrijke week waarin er extra aandacht wordt gevraagd voor kindermishandeling en huiselijk geweld, want circa 3% van alle kinderen groeit helaas nog steeds op in onveilige gezinssituaties.

Ook bij Zo Kinderopvang besteden we aandacht aan dit belangrijke onderwerp en vertellen we je in deze blog hoe wij hier als organisatie mee omgaan.

Wat verstaan we onder kindermishandeling?

Bij kindermishandeling gaat het om mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik, maar ook om kinderen die getuige zijn van geweld binnen het gezin. Deze situaties hebben negatieve gevolgen voor kinderen. Vaak is er bij kindermishandeling sprake van een combinatie van deze vormen. Het zijn daarbij over het algemeen ouders die in hun zorg voor het kind tekortschieten. Maar zeker bij mishandeling en seksueel misbruik kan het ook gaan om andere volwassenen, waar het kind zo afhankelijk van is dat hij zich er niet tegen kan verweren.

De officiële definitie van kindermishandeling is vastgelegd in de Jeugdwet:

Elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.

Bij kindermishandeling wordt in eerste instantie vaak alleen gedacht aan lichamelijke mishandeling zoals slaan/schoppen, maar hieronder verstaan we ook:

  • Lichamelijke verwaarlozing: het nalaten van zorg, zoals te dunne/kapotte kleding, onvoldoende hygiëne, langdurig ongezonde/onvoldoende voeding, gebrekkig toezicht op het kind.
  • Psychische mishandeling: kleineren, uitschelden, bedreigen, overvragen en isoleren.
  • Psychische verwaarlozing: het kind stelselmatig onvoldoende aandacht en genegenheid geven, dus het niet troosten, niet knuffelen en niet luisteren als het kind iets vertelt.
  • Seksueel misbruik. hieronder vallen alle seksuele handelingen of pogingen daartoe van een volwassene bij een kind.

Hoe gaan we daarmee om bij Zo?

Wij geloven dat het zoveel mogelijk waarborgen van de emotionele en fysieke veiligheid de eerste voorwaarde is voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom werken we bij Zo Kinderopvang aan de hand van het landelijk vastgestelde protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag, ook wel bekend als ‘De meldcode’. Hierin staan de stappen beschreven die onze professionals moeten doorlopen bij (verdenking van) kindermishandeling. Daarnaast zijn, of worden, alle pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches getraind en aangesteld als aandachtfunctionaris.

Wat doet een aandachtfunctionaris?

Aandachtfunctionarissen ondersteunen collega’s die een vermoeden hebben van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Zij kunnen met hen de vermoedens bespreken, samen signalen in kaart brengen en bespreken of er vervolgstappen nodig zijn.

Samenwerking met ouders

De Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang (BOinK) heeft een stappenplan ontwikkeld voor ouders bij vermoedens van seksueel misbruik of mishandeling door een medewerker in de kinderopvang. Deze is te vinden op de website van BOinK en ook op te vragen bij Zo Kinderopvang.

Bij Zo Kinderopvang willen we samen met ouders de kinderen zo goed en veilig mogelijk begeleiden in hun ontwikkeling. Bij dergelijke vermoedens willen we dan ook altijd samen met ouders optrekken. Daarom hebben wij in het protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag een aantal stappen toegevoegd bij route 2 (Meldplicht bij een vermoeden van geweld- of zedendelict door een medewerker). Bijvoorbeeld met betrekking tot onze eigen verslaglegging die vervolgens met ouders wordt gedeeld.

Zo staan we samen voor de belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van kinderen te waarborgen en ze te helpen naar een zo goed mogelijke toekomst.

Meer weten over de week tegen kindermishandeling? Ga dan naar:

Week tegen Kindermishandeling | Projecten | voor Jeugd & Gezin (voordejeugdenhetgezin.nl)

Deel via: