Ons pedagogisch beleid

De pedagogiek van Zo kenmerkt zich door een horizontale werkwijze. Dat betekent dat we groepen hebben voor baby’s, dreumesen en peuters. Ook in de bso zitten de kinderen, waar dat kan, in leeftijdsgroepen bij elkaar. Daardoor kunnen onze medewerkers goed inspringen op de leeftijd van de kinderen. 

Optimale groepsindeling

De baby’s krijgen voldoende aandacht, rust en verzorging. En we kunnen de ruimten voor de peuters zo inrichten dat ze zelfstandig in hoeken kunnen spelen zonder dat het speelmateriaal een risico vormt voor de jongste kinderen. Jongere bso-kinderen vinden het fijn om met de groep samen te zijn en zoeken nog de geborgenheid van de medewerker. Oudere bso-kinderen gaan graag hun eigen gang.

Continuïteit in kinderopvang

In ons pedagogisch beleid is continuïteit belangrijk voor kinderen. Vaste groepen, vaste medewerkers, vaste ruimten en vaste rituelen. Door een min of meer vast dagprogramma waarin alles elkaar opvolgt: binnenkomen, fruit eten met een vast liedje vooraf, plassen en verschonen, buitenspelen, enzovoort, gaan kinderen als vanzelf mee in het groepsgebeuren en zijn minder regels nodig. Als groepen aan het begin en het einde van de dag worden samengevoegd, hanteren we ons Zo stoplicht. Dit is een eigen methodiek waarmee we zoveel mogelijk de continuïteit in medewerker, groepsgenoten en ruimte verzekeren. Ons pedagogisch beleidsplan is geschreven door ouders en pedagogisch medewerkers gezamenlijk. Iedere vestiging heeft deze aan haar locatie aangepast. U kunt die vestgingsspecifieke plannen opvragen bij uw vestiging

Sensitief

Vanuit ons pedagogisch beleid zijn Zo-medewerkers sensitief en weten adequaat te reageren op wat kinderen nodig hebben. Zo ontwikkelen kinderen vertrouwen in de medewerker en ook in zichzelf. Ze ervaren dat er op de juiste manier op hun behoeften wordt gereageerd. Daarvoor krijgen al onze medewerkers VIB: video interactie begeleiding. Dit is een methodiek uit de Video Home Training, die voor de kinderopvang op landelijk niveau is aangepast.

Gezonde omgeving

Gezondheid is de basis voor een goede ontwikkeling. Ons pedagogisch beleid is daarom erop gericht te zorgen voor genoeg frisse lucht en veel beweging. We zorgen binnen voor voldoende ventilatie, goede en gezonde voeding en natuurlijk hygiëne. Maar vooral ook door elke dag met alle kinderen naar buiten te gaan. Daarnaast is de wereld buiten anders. De ruimte is groter, het ruikt en voelt anders en er zijn heel andere dingen te beleven dan binnen.

Spelenderwijs leren

Kinderen ontwikkelen zich door met andere kinderen te spelen in een interessante omgeving. Met ons pedagogisch beleid stimuleren wij de ontwikkeling ook actief. Daarbij gaat het om het ontwikkelen van de competentie: veerkracht, zelfstandigheid, zelfvertrouwen en flexibiliteit.

Dat doen we door kinderen uit te dagen en feedback te geven, door activiteiten en nieuwe materialen aan te bieden en met ze mee te spelen. Daarbij hebben we aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden, zoals motoriek, taal, cognitief, zelfredzaamheid, sociaal, normen en waarden.

U als ouder

Wij wisselen graag de gebeurtenissen thuis en op de kinderopvang met u als ouder uit. Zodat we in de groep hierop kunnen inspelen en u weet wat uw kind op de kinderopvang beleeft. Die overdracht gebeurt bij het halen en brengen, in oudergesprekken en op de ouderavond. Bij jonge kinderen via het schriftje dat u bij aanvang van ons krijgt. Ook werken wij met Mijn Portret, een kindvolgsysteem dat de ouder en pedagogisch medewerker samen invullen. Al onze vestigingen hebben oudercommissies. die goed functioneren als vertegenwoordiging van de ouders van het centrum.