Oudercommissie

Het hebben van een oudercommissie draagt bij aan de kwaliteit. Als ouder houdt u op die manier de vinger aan de pols.

Bij Zo is op iedere vestiging is een oudercommissie (OC) actief die regelmatig met de vestigingsmanager vergadert over het dagelijkse beleid. De manier waarop deze OC functioneert staat vastgesteld in het medezeggenschapsreglement. Het doel van de OC is het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van de ouder en de ouders te vertegenwoordigen. Ook heeft ze een adviserende rol ten aanzien van de kwaliteit van de opvang. We proberen een zo goed mogelijke vertegenwoordiging uit alle groepen van een vestiging in een OC te verzamelen.

De OC heeft adviesrecht en over een aantal in de Wet Kinderopvang genoemde onderwerpen zelfs verzwaard adviesrecht. Dit houdt in dat wanneer er over bepaalde onderwerpen die de opvang betreffen een besluit wordt genomen dat de oudercommissie in de gelegenheid wordt gebracht om hier advies over uit te brengen.
De onderwerpen waar de oudercommissie verzwaard adviesrecht over heeft zijn:

 • De uitvoering van het kwaliteitsbeleid m.b.t.
  - aantal kinderen per leidster
  - groepsgrootte
  - opleidingseisen beroepskrachten
  - inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding
 • Pedagogisch beleidsplan
 • Voedingsaangelegenheden;
 • Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
 • Openingstijden
 • Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie
 • Wijziging van de prijs van de kinderopvang

De voorzitter van iedere OC is vertegenwoordigd in de Centrale OC (COC). Die COC overlegt met de directie en vormt het adviesorgaan over alle zaken die het centrale organisatiebeleid betreffen. Maar de COC kan ook een belangrijke klankbordgroep zijn voor de vestigingsoudercommissie. Er kan informatie uitgewisseld worden en ook kan getoetst worden of eventueel ervaren knelpunten vestigingspecifiek zijn of organisatiebreed. Dat geeft de vestigingsoudercommissie bredere informatie over Zo.

Klik hier voor de huidige ledenlijst van onze oudercommissies.