Oudercommissie

Een oudercommissie draagt bij aan de kwaliteit van een kinderopvanglocatie. En als ouder houdt u meteen de vinger aan de pols! Bij Zo Kinderopvang is op iedere vestiging is een oudercommissie (OC) actief die regelmatig met de vestigingsmanager vergadert over het dagelijkse beleid. Hoe de OC functioneert staat vastgesteld in het medezeggenschapsreglement. De OC heeft als belangrijkste doel het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van de ouder en ook de ouders te vertegenwoordigen. Ook heeft ze een adviserende rol over de kwaliteit van de opvang. We proberen altijd een zo goed mogelijke vertegenwoordiging uit alle groepen van een vestiging in een OC te verzamelen. 

De oudercommissie en adviesrecht

De OC heeft adviesrecht en over een aantal in de Wet Kinderopvang genoemde onderwerpen zelfs verzwaard adviesrecht. Dit houdt in dat, wanneer er over bepaalde onderwerpen die de opvang betreffen een besluit wordt genomen, de oudercommissie in de gelegenheid wordt gebracht om hier advies over uit te brengen.

Hierover heeft de OC verzwaard adviesrecht:

 • De uitvoering van het kwaliteitsbeleid m.b.t.
  - aantal kinderen per leidster
  - groepsgrootte
  - opleidingseisen beroepskrachten
  - inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding
 • Pedagogisch beleidsplan
 • Voedingsaangelegenheden;
 • Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
 • Openingstijden
 • Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie
 • Wijziging van de prijs van de kinderopvang


Centrale Oudercommissie (COC)

De voorzitter van iedere vestigingsgebonden oudercommissie is vertegenwoordigd in de Centrale Oudercommissie (COC). Die COC overlegt met de directie en vormt het adviesorgaan over alle zaken die het centrale organisatiebeleid betreffen. Maar de COC kan ook een belangrijke klankbordgroep zijn voor de vestigingsoudercommissie. Er kan informatie uitgewisseld worden en ook kan er getoetst worden of eventueel ervaren knelpunten vestigingspecifiek zijn of organisatiebreed. Dat geeft de vestigingsoudercommissie bredere informatie over Zo Kinderopvang.