Pedagogische visie

Bij Zo Kinderopvang stimuleren we kinderen om een leven lang nieuwsgierig te blijven en alles wat ze doen in volle betrokkenheid te ondernemen. Daarom blijven we zelf ook een leven lang leren. Op die manier bewegen we mee met een maatschappij die constant verandert en ontwikkelt.
Kinderen op ontdekkingstocht in de speeltuin bij de kinderopvang
Kinderen lopen over een boomstam bij de Outdoor BSO
Onze kijk op pedagogiek

Samen met hun ouders willen we kinderen begeleiden op weg naar volwassenheid. We bereiden kinderen zo goed mogelijk voor op een toekomst als democratische wereldburgers die bovendien goed in hun vel zitten, hun talenten kennen, zich verder willen ontwikkelen en zich positief inzetten voor de samenleving. Daarvoor geven we ze de juiste ingrediënten mee, zoals een gezonde leefstijl, een open en geïnteresseerde houding, gemeenschapszin en medeverantwoordelijkheid voor zichzelf en voor hun omgeving. Zo groeien ze samen met anderen en tegelijkertijd naar hun eigen vermogen.

De eigenheid van elke leeftijdsfase vormt hierbij altijd ons uitgangspunt. Met als sleutelbegrippen een veilige hechting, sensitieve responsiviteit van volwassenen, spelen, zelf doen, plezier, creativiteit en humor.

Spelenderwijs leren

Bij Zo Kinderopvang ontwikkelen kinderen zich door met elkaar te spelen in een omgeving die ze uitdaagt en hun interesses prikkelt. Dat doen ze onder begeleiding van onze pedagogisch medewerkers. Zij stimuleren de kinderen in gedrag waartoe ze alleen nog niet in staat zijn, maar met een beetje hulp wel. Met uitdagende activiteiten besteden we aandacht aan alle ontwikkelgebieden en bevorderen we spelenderwijs hun vaardigheden. Daarnaast vergroten we de ‘morele competentie’: de overdracht van waarden en normen.

Ons pedagogisch beleidsplan is geïnspireerd op onder andere onderwijspsycholoog Lev Vygotski (1896-1934), pedagoog Maria Montessori (1870-1952) en kinderarts Emmi Pikler (1902-1984).

Kinderen bezig met uitdagend spel op de kinderopvang
Zo Kinderopvang pedagogisch medewerker houdt kind in de armen in het bos
Dichtbij

We vinden het belangrijk dat er vertrouwde medewerkers voor de groep staan zodat kinderen bekende gezichten zien. Dat bevordert namelijk  een goede hechting en emotionele veiligheid. Daarmee creëren we een veilig klimaat waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Met een dagprogramma dat aansluit bij de behoeften van de kinderen zorgen onze pedagogisch medewerkers voor voldoende structuur. Ze geven de kinderen positieve gedragsaanwijzingen en altijd het goede voorbeeld. Daarvan leren de kinderen elke dag.

Onze pedagogisch medewerkers begrijpen wat kinderen nodig hebben. Daardoor voelt het kind zich gehoord en gezien, en ontwikkelt het vertrouwen in de medewerker en in zichzelf. Onze medewerkers worden hiervoor steeds bijgeschoold, bijvoorbeeld met behulp van video-interactiebegeleiding (VIB). Je leest er in dit document meer over.

Gezond

Een goede gezondheid is de basis voor een goede ontwikkeling. Daarom zorgen we elke dag voor veel beweging, frisse lucht, voldoende ventilatie, gezonde voeding en natuurlijk een goede hygiëne.

We nemen de kinderen elke dag mee naar buiten. Dat is niet alleen goed voor een frisse neus, maar ook om de buitenwereld te ontdekken. Buiten is de ruimte groter en zijn er heel andere dingen te beleven dan binnen. Onze tuinen en buitenruimtes zijn avontuurlijk ingericht, met veel natuurlijke elementen. We experimenteren er met materialen als zand en water. Op de buitenschoolse opvang gaan we wat verder weg op stap en verkennen we de buurt of stad.

Kinderen eten groente op de kinderopvang
Kind bekijkt planten in de tuin op de dagopvang
Duurzaam

Bij Zo Kinderopvang weten we hoe belangrijk de natuur voor ons is. Voor onze ontwikkeling als mens én voor de ontwikkeling van de wereld. Daarom kunnen we ons niet vroeg genoeg bewust zijn van het belang van duurzaamheid. En kunnen we niet jong genoeg beginnen met het ontwikkelen van dat bewustzijn. Op de kinderopvang leren we de kinderen daarom respectvol om te gaan met de natuur.

Samen met ouders

Een goede band met kinderen kan alleen ontstaan als we ook een goede band hebben met de ouders. Onze pedagogisch medewerkers en ouders werken dan ook voortdurend samen om de ontwikkeling van de kinderen te ondersteunen, zowel thuis als op de opvang. Door die ontwikkeling met elkaar te bespreken, kunnen we daar in de groep op inspelen en weet je als ouder wat je kind op de kinderopvang meemaakt. We houden elkaar op de hoogte bij het brengen en halen, in oudergesprekken, op de ouderavond en via berichten in ons ouderportaal.

Elke vestiging heeft een oudercommissie (OC), die alle ouders van de vestiging vertegenwoordigt en opkomt voor hun belangen. Daarnaast heeft iedere vestiging een eigen pedagogisch beleids- en werkplan. Als ouder heb je het recht om bij te dragen aan de inhoud van dit plan.

Meer over de oudercommissie
Zo Kinderopvang pedagogisch medewerker observeert twee spelende kinderen in de natuur
Pedagogisch medewerker speelt ontwikkelingsgericht met een kind op de dagopvang
Ontwikkeling van jouw kind volgen

Bij Zo Kinderopvang werken we met verschillende kindvolgsystemen, waarin we de ontwikkeling van ieder kind vastleggen. Hiermee betrekken we jou actief bij de gebeurtenissen op de opvang en bevorderen we onze samenwerking. We werken met drie systemen:

  • Mijn Portret, ontwikkeld door de Vlaamse onderwijskundige en professor Ferre Laevers
  • Mijn Paspoort, door onszelf ontwikkeld
  • KIJK!, voor kinderen met voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Wat leggen we allemaal vast? We houden met name bij hoe het kind in zijn vel zit, hoe het zich voelt en hoe geboeid en betrokken het is in zijn spel. Want een grote betrokkenheid en concentratievermogen zijn voorwaarden voor een goede ontwikkeling.

 

Ontwikkeling van jouw kind
Pedagogisch beleidsplan

Elke vestiging heeft een eigen pedagogisch werkplan, maar overkoepelend hebben we dezelfde visie op pedagogiek. Die staat beschreven in het beleidsplan per opvangvorm:

BSO kinderen praten met een pedagogisch medewerker
'Erg tevreden over Zo en haar medewerkers! Goede zorgen voor onze kinderen en altijd tevreden koppies als ze thuiskomen.'
Vader
Zo aan de Van Vredenburchweg