De ontwikkeling van jouw kind

We kijken naar hoe het kind in zijn of haar vel zit, hoe het zich voelt en hoe geboeid (betrokken) het kind bezig is in zijn spel.
pedagogische medewerker staat bij een meisje en wijst naar het meisje rechts van hen

Ruimte om te leren

Mijn Portret

Bij Zo Kinderopvang werken we met het kindvolgsysteem Mijn Portret, ontwikkeld door professor Ferre Laevers uit België.
Het systeem is ontwikkeld om ouders actief te betrekken bij wat er op de opvang gebeurt en om nog beter samen te werken bij het stimuleren van de ontwikkeling.
De focus van het gebruik van Mijn Portret ligt op het kijken naar hoe het kind in zijn of haar vel zit, hoe het zich voelt en hoe geboeid (betrokken) het kind bezig is in zijn spel. Want een grote betrokkenheid (goed kunnen concentreren) is een voorwaarde voor een goede ontwikkeling.
Het (minimaal één keer per jaar) invullen van Mijn Portret door zowel ouders als mentor is meteen het vertrekpunt om samen de krachtigst mogelijke leefomgeving voor de ontwikkeling van elk kind te scheppen.
Mijn Portret brengt naast het welbevinden en de betrokkenheid ook alle ontwikkelingsdomeinen in beeld.

Mijn Paspoort

Voor de kinderen van de BSO heeft Zo haar eigen kindvolgsysteem ontwikkeld: Mijn Paspoort.
Minimaal één keer per jaar wordt Mijn Paspoort ingevuld door de mentor in samenwerking met het kind of door het kind zelf in samenwerking met de mentor. Het Paspoort geeft inzicht in onder andere het welbevinden, de sociale ontwikkeling en de talenten van een kind. Het wordt tevens ingezet als instrument voor kinderparticipatie. Na het invullen van een Paspoort worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek.

KIJK!

Op een groot aantal locaties in West-Brabant en Tholen wordt Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aangeboden. Op die locaties krijgt een aantal peuters extra aandacht om hun (dreigende) onderwijsachterstand in te lopen. Deze peuters zijn door het consultatiebureau geïndiceerd als VVE peuter. Vaak omdat zij een achterstand hebben in hun taalontwikkeling. Op de VVE locaties wordt gewerkt met een VVE programma en met het kindvolgsysteem KIJK!. KIJK! is een digitaal kindvolgsysteem waarbij goed kan worden gevolgd of de kinderen hun achterstand inhalen.
Ook bij dit kindvolgsysteem wordt eerst gekeken naar het welbevinden en de betrokkenheid van het kind. Omdat bij een laag welbevinden en betrokkenheid een kind zich niet goed kan ontwikkelen.

Extra ondersteuningsbehoefte

Soms valt een kind ons extra op en maken we ons zorgen. Dat kan zijn door het gedrag (bijvoorbeeld langdurig druk of juist teruggetrokken) of door de ontwikkeling (bijvoorbeeld een vertraagde taalontwikkeling). De mentor bespreekt zorgen over jouw kind altijd met jou en samen wordt bekeken op welke manier de situatie kan worden verbeterd.

Onze interne zorgcoördinator (vergelijkbaar met de interne begeleider in het basisonderwijs) kan in de groep komen observeren en de pedagogisch medewerkers ondersteunen bij het maken en uitvoeren van een plan van aanpak om de zorgen te verminderen dan wel op te lossen. Lees hier meer over zorgstructuur.