De ontwikkeling van jouw kind

De ontwikkeling van jouw kind is belangrijk voor ons en we houden dit dan ook nauwlettend in de gaten. We kijken naar hoe het kind in zijn of haar vel zit, hoe het zich voelt en hoe geboeid (betrokken) het kind bezig is in zijn spel.
Pedagogisch medewerker kijkt met een spelend kind naar een paardenbloem

Ruimte om te leren

Mijn Portret

Bij Zo Kinderopvang werken we met het kindvolgsysteem Mijn Portret, ontwikkeld door professor Ferre Laevers uit België.
Het systeem is ontwikkeld om ouders actief te betrekken bij wat er op de opvang gebeurt en om nog beter samen te werken bij het stimuleren van de ontwikkeling.
De focus van het gebruik van Mijn Portret ligt op het kijken naar hoe het kind in zijn of haar vel zit, hoe het zich voelt en hoe geboeid (betrokken) het kind bezig is in zijn spel. Want een grote betrokkenheid (goed kunnen concentreren) is een voorwaarde voor een goede ontwikkeling.
Het (minimaal één keer per jaar) invullen van Mijn Portret door zowel ouders als mentor is meteen het vertrekpunt om samen de krachtigst mogelijke leefomgeving voor de ontwikkeling van elk kind te scheppen.
Mijn Portret brengt naast het welbevinden en de betrokkenheid ook alle ontwikkelingsdomeinen in beeld.

Mijn Paspoort

Voor de kinderen van de BSO heeft Zo haar eigen kindvolgsysteem ontwikkeld: Mijn Paspoort.
Minimaal één keer per jaar wordt Mijn Paspoort ingevuld door de mentor in samenwerking met het kind of door het kind zelf in samenwerking met de mentor. Het Paspoort geeft inzicht in onder andere het welbevinden, de sociale ontwikkeling en de talenten van een kind. Het wordt tevens ingezet als instrument voor kinderparticipatie. Na het invullen van een Paspoort worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek.

KIJK!

Op een groot aantal locaties in West-Brabant en Tholen wordt Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aangeboden. Op die locaties krijgt een aantal peuters extra aandacht om hun (dreigende) onderwijsachterstand in te lopen. Deze peuters zijn door het consultatiebureau geïndiceerd als VVE peuter. Vaak omdat zij een achterstand hebben in hun taalontwikkeling. Op de VVE locaties wordt gewerkt met een VVE programma en met het kindvolgsysteem KIJK!. KIJK! is een digitaal kindvolgsysteem waarbij goed kan worden gevolgd of de kinderen hun achterstand inhalen.
Ook bij dit kindvolgsysteem wordt eerst gekeken naar het welbevinden en de betrokkenheid van het kind. Omdat bij een laag welbevinden en betrokkenheid een kind zich niet goed kan ontwikkelen.

Extra ondersteuningsbehoefte

Soms valt een kind ons extra op en maken we ons zorgen. Dat kan zijn door het gedrag (bijvoorbeeld langdurig druk of juist teruggetrokken) of door de ontwikkeling (bijvoorbeeld een vertraagde taalontwikkeling). We streven ernaar dat alle kinderen, ook kinderen met een vraag naar extra ondersteuningsbehoefte, opgevangen kunnen worden bij Zo Kinderopvang. We profileren ons als gelijkwaardige partner in de opvoeding en zullen vanaf het intakegesprek in gezamenlijkheid met ouders hetzelfde doel nastreven: Optimaal welbevinden en ontwikkelingsmogelijkheden voor het kind. De mogelijkheid bestaat dat we ervoor kiezen om een kind te plaatsen op basis van een proefperiode, waarna het plan van aanpak en de plaatsing geëvalueerd zullen worden.

 

De mentor bespreekt zorgen over jouw kind altijd met jou en samen wordt bekeken op welke manier de situatie kan worden verbeterd. Onze interne zorgcoördinator (vergelijkbaar met de interne begeleider in het basisonderwijs) kan in de groep komen observeren en de pedagogisch medewerkers ondersteunen bij het maken en uitvoeren van een plan van aanpak om de zorgen te verminderen dan wel op te lossen. Lees hier meer over onze zorgstructuur.

 

 

 

Pedagogisch medewerker helpt een kind op de zandheuvel tijdens het buitenspelen
Pedagogisch medewerker speelt ontwikkelingsgericht met een kind op de dagopvang
Twee BSO kinderen zijn aan het klimmen en klauteren in het bos
Peuters spelen met elkaar op de peuteropvang
Twee meisjes spelen blokfluit tijdens de muziekles op de kinderopvang